Qui som

Socis actuals

Aquests són els socis que actualment formen part del Clúster TEIB:

Socis numeraris

Socis col·laboradors

Junta directiva

La Junta Directiva està composta per un total de 13 socis.

Grups de treball actius

Els “grups de treball” són una figura contemplada al Pla Estratègic que serveix perquè un conjunt reduït d’agents interessats a desenvolupar una iniciativa, activitat o projecte col·laboratiu puguin treballar per afrontar un repte específic, identificat i comú. Com indiquen els Estatuts, atès que aquests grups de treball no tenen caràcter corporatiu, el seu funcionament es duu a terme a partir de fòrums de debat, anàlisi i desenvolupament didees o projectes.

Durant el primer any d’activitat, el 2022, s’ha proposat crear un total de tres grups de treball. Aquestes formacions pretenen agrupar el personal necessari representatiu de cada organització, perquè es treballi de manera conjunta en un objectiu fixat.

Grup de Treball d’Innovació

Dins d’aquest grup de treball, que es reuneix mensualment, es tracten els següents aspectes:

• Definició de potencials projectes i àrees temàtiques de treball prioritàries a TEIB
• Promoció de fòrums específics per a àrees estratègiques a TEIB, com ara emmagatzematge energètic, economia circular en la indústria energètica o gestió de la demanda, entre d’altres
• Difusió d’informació sobre convocatòries d’ajudes o licitacions de projectes innovadors o d’interès pels participants del grup
• Proposar indicadors rellevants de Transició Ecològica, la metodologia per al seu càlcul, així com per a la recopilació de les dades i el seu mètode de presentació i difusió.

Veure més

Grup de Treball de Relacions Institucionals

En aquest grup de TEIB, es tracten les següents qüestions:

  • Proposar i presentar, si escau, aportacions o al·legacions a textos legals (RDs, plans estratègics, plans sectorials, etc.) que es considerin d’impacte per a la transició ecològica a les Illes Balears.
  • Participar en esdeveniments i reunions amb l’Administració i altres grups d’interès clau per a TEIB.
  • Proposar la presentació de projectes o manifestacions d’interès de TEIB a diverses convocatòries públiques.

Veure més

Grup de Treball de “Formació i talent”

Grup incipient dedicat a la identificació de necessitats formatives i de talent a les Illes Balears en relació amb la Transició Ecològica i a una millor adaptació de l’oferta i la demanda del mercat laboral en aquest àmbit.

Veure més

Documents interns